Dokumentácia IB

1. Metodika analýzy rizík informačnej bezpečnosti

2. Smernica o bezpečnostnej politike

3. Interná smernica

4. Smernica o prideľovaní, modifikácií a zrušovaní užívateľských prístupov do informačných systémov s osobnými údajmi

5. Zálohovanie dát (Návod)

6. Používanie kryptografických prostriedkov a šifrovania

7. Bezpečnostné opatrenia

8a. Riadenie kapacity systémov a služieb

8b. Implementácia bezpečnostných opatrení

9a. Popis informačného systému (IS)/ aplikácie/ platformy a inventarizácia hardvérových a softvérových aktív

9b. Personálna bezpečnosť pri výbere a prijímaní zamestnanca, trvaní a ukončení pracovného pomeru 

11. Inštalácia softvéru a zariadení v sieťach a informačných systémoch (smernica)

12. Scenár pre riešenie bezpečnostných incidentov 

13. Hlásenie o bezpečnostnom incidente zistenom pri prevádzke informačného systému 

14. Evidencia bezpečnostných incidentov a použitých riešení

15. Evidencia kontrolných činností 

16. Organizácia informačnej bezpečnosti

17. Informácie a postupy

18a. Zmluva o úrovni poskytovaných služieb 

18b. Popis informačného systému (IS)/ aplikácie/ platformy

18c. Špecifikácia poskytovaných služieb 

18d. Definovanie podmienok poskytovania služieb 

18e. Zmenové konanie

18f. Zoznam subdodávateľov

18g. Zoznam externých a interných expertov

18h. Podmienky a procedúry pri ukončení poskytovania služby 

18i. Informácia o Zmluve poskytovaných služieb (SLA)

19. Likvidácia citlivých informácií a údajov uložených na diskoch počítačov

20. Ako zvládnuť bezpečnosť 

 

Dokumentácia GDPR

1. Logo

2. Analýza bezpečnosti

3. Bezpečnostná smernica

4. Bezpečnostné opatrenia

7. Smernica o kontrolnej činnosti opatrení

8. Smernica pre vybavovanie žiadostí dotknutých osôb uplatňujúcich si svoje práva podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov

9. Popis minimálnych bezpečnostno-technických opatrení

10. Protokol o likvidácií o.ú.

11. Protokol o vykonaní kontroly, opravy alebo výmazu

12. Evidencia bezpečnostných incidentov a použitých riešení

13. Evidencia kontrolných činností

14. Dokumentácia pre prípad porušenia

15. Vzor oznámenia prípadu porušenia zabezpečenia osobných údajov dotknutých osôb podľa čl. 34 GDPR

16. Emailový podpis

17. Záznam o oboznámení s internými riadiacimi aktmi

18. Preukázanie príslušnosti poverenej osoby

19. Poučenie o mlčanlivosti 

20. Poučenie tretích strán

24. Prehlásenie prevádzkovateľa

26. Informácia pre dotknutú osobu

27. Záznam spracovateľských činností

28. Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR

29. Zásady používania súborov cookies

30. Návod cookies consent mode V2 

31. Smernica monitorovanie 

33. Test proporcionality NEW - Posúdenie vplyvu - Kamerový systém

34. Usmernenie kamery

35. Súhlas dotknutej osoby - marketing

36. Súhlas dotknutej osoby - web

37. Súhlas so spracovaním osobných údajov

38. Pracovná zmluva

39. Oznámenie - dohodári 

40. Zmluva mzdy a personalistika

41. Zmluva účtovníctvo

42. Zmluva vzor

43. Zmluva o mlčanlivosti 

44. ZMLUVA SO SPROSTREDKOVATEĽOM BOZP 1

45. ZMLUVA SO SPROSTREDKOVATEĽOM BOZP 2

46. ZMLUVA SO SPROSTREDKOVATEĽOM protipožiarna ochrana

47. ZMLUVA SO SPROSTREDKOVATEĽOM PZS 1

48. ZMLUVA SO SPROSTREDKOVATEĽOM PZS

49. Stanovisko k spracúvaniu údajov v práci